Per Møller Jensen. Privatfoto

Et stærkt og velfungerende Akuthospital i Viborg

Vi ønsker alle, hvis vi bliver syge, at blive behandlet så tæt på vores bopæl, hvis det er muligt. Samtidig ønsker vi, hvis vi bliver alvorligt syge, at blive behandlet af specialister og bevæger os af samme grund gerne i geografien for at blive helbredt.

Det kalder på en sygehusstruktur, som rummer både det nære og det specialiserede – og på et akuttilbud inden for en rimelig geografisk afstand.

Overordnet baserer et god sundhedstilbud sig på tre grundpiller: Et kompetent tilbud, et nært tilbud og et trygt tilbud.

Et kompetent sundhedstilbud drejer sig bl.a. om et veluddannet personale, gode normeringer og trivsel blandt medarbejderne, hvortil kommer specialister inden for særlige livsvigtige områder.

Vi er aktuelt udfordret af flere forhold i kølvandet på Covid-19 og sygeplejekonflikten og ventelister.

Der er via aftale mellem regeringen og regionerne åbnet op for en bedre økonomi til at nedbringe ventetiden og -lister i 2021-2022 – og det er godt. Mange patienter venter på at blive behandlet.

Der nedsættes desuden en Lønkomite, som skal se på lønudviklingen generelt inden for hele velfærdsområdet og komme med et bud på, hvor det især halter, hvis ikke alle steder.

Mon ikke dens arbejde afslører, at der er en ligelønsproblematik, som skal håndteres samtidig med, at man også skal se på spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af bestemte grupper, læs: Sygeplejersker. Jeg tror det.

Og så er det op til regering og Folketing samt faglige organisationer og kommuner og regioner at finde en holdbar løsning ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Indtil da skal samarbejdet reetableres på vore sygehuse til gavn for patienterne. Det kræver velvilje på begge sider af bordet her og nu og på længere sigt.

Et nært sundhedstilbud handler bl.a. et tilbud tæt på borgerne, hvor en række opgaver med fordel kan udføres af lægepraksis – og speciallæger fra hospitalerne i større grad kommer ud i sundhedshusene. Og det nære sundhedstilbud indbefatter også et forstærket samarbejde med kommunerne.

Mon ikke vi kan forvente, at regeringens nye Sundhedsplan, som er lige på trapperne, bl.a. vil dreje sig om dette – foruden de 10-20 nye såkaldte nærhospitaler?

Et trygt sundhedstilbud hænger også sammen med det nære – og drejer sig især om hurtigt at kunne få hjælp, når det for alvor gælder, i form af akuttilbud (de 5 akutsygehuse og akutklinikker på andre sygehuse) samt hurtigt lægehjælp (lægebiler) og hurtig transport (ambulancer og lægehelikopter).

Der er brug for løbende justeringer på området, men under iagttagelse af den økonomiske ramme, Folketinget stiller til rådighed.

Set med lokale briller er det værd at erindre, at vi lokalt fik en ’saltvandsindsprøjtning’ på 1,2 mia. kr. i forbindelse med ud- og ombygningen af vort Akutsygehus.

Jeg vil arbejde for, at vi i den kommende valgperiode får etableret helipad og renoveret sengeafdelingerne.

Jeg har tidligere fremlagt et forslag til finansiering af begge dele, hvor Region Midt står for finansieringen af renoveringen af sengeafdelingerne, mens et samarbejde mellem Viborg Kommune, erhvervsliv og Region Midt i fællesskab står for finansieringen af helipaden.

Jeg håber og tror på, at det lykkes ved en fælles indsats.